Õppe ja kasvatustöö põhieesmärgid

2017-2018 õa

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk Ülesanne eesmärgi
täitmiseks
Tegevused
1. Iga õpilane omandab õppekava oma võimetele vastavalt Õppima õpetamine. Õpioskuste kujundamine ainetundides.
  HEV õpilaste arengu toetamine. Olümpiaadidel ja õpilasüritustel osalejate kaardistamine ja nende eesmärgipärasem ettevalmistamine.
    Õpilaste erinevuste märkamine; õpiabi kohene korraldamine. Dokumentatsiooni täiendamine.
2. Motiveeriv õpikeskkond Õppetegevuse mitmekesistamine. Koolisisesed ainepäevad ja projektid (täpsustatud ürituste plaanis).
  Õpilaste digipädevuste arendamine.  Kirjalike tööde vormistamise õpetamine.
Erinevate digiõpikeskkondade kasutamine. E-õppe päeva läbiviimine, selle praktikate ja võimaluste rakendamine.
  Kujundava hindamise süsteemi täiustamine. Õppijat toetava hindamissüsteemi kujundamine (1.-6.kl).
3. Turvaline
õppekeskkond
Vahetundide tegevuse koordineerimine.  Pikkade vahetundide sisustamine, õuevahetundide tõhustamine. Ühtsed nõuded korrapidamisel.
  Erinevates projektides osalemine. KEAT, “Tere, kevad”, KIVA, “Elamusaasta” 5.-9. klassile, “Hooliv klass”, “Turvaline kool”, “Küünlaümbriste ja patareijaht”.
4. Karjääriõpetus toetab õpilaste edasisi valikuid Karjääriõpetuse
toetamine lastevanemate ja lektorite kaasamisel. 
„Tagasi kooli“ programmiga jätkamine, külalislektorite kaasamine õppetöösse. Jätkata koostööd Rajaleidja ja  töötukassaga.

Karjääriõppe ainekava väljatöötamine.