Kooli järelevalve

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84  “Haldusjärelevalve teostamine”.

Alates 1. septembrist 2017 teostab Ääsmäe Põhikooli üle  järelvalvet Haridus – ja Teadusministeeriumi Põhja piirkonna ekspert Piret Hiisjärv piret.hiisjarv@hm.ee.